Llengua catalana

Educació Infantil

En aquests cursos, l’aprenentatge de la lectura i escriptura no es treballa amb exercicis específics, sinó que s’engloba en les diverses vivències dels nens i nenes a l’aula. Un dels elements importants en què cal posar èmfasi en aquesta etapa és la discriminació auditiva, és a dir, l’anàlisi de la capacitat d’adquirir la parla i el llenguatge per part dels infants a partir de l’audició. Entenem la parla com la facultat d’emetre sons d’una llengua i el llenguatge, que va una mica més enllà, com l’habilitat de comprendre aquests sons i de donar-los sentit en la comunicació amb una altra persona. Aleshores, és important avaluar l’aptitud auditiva dels alumnes, per detectar ràpidament si l’infant té una mancança a l’hora d’identificar els sons.

img_0247

D’altra banda, per avançar en la bona assimilació de la parla i, conseqüentment, del llenguatge, es realitzen activitats d’atenció logopèdica, per corregir i polir els defectes en la veu i en l’expressió oral dels infants. En aquest sentit, hi ha tres aspectes concrets que tenim en compte a l’hora de pensar i dissenyar les activitats i jocs:

Fonologia: anàlisi i classificació dels sons distintius d’un sistema lingüístic (nivell perceptiu de la parla).

Fonètica: estudi concret dels sons d’una llengua i de l’articulació a l’hora d’emetre’ls (nivell psicomotor de la parla)

Expressió oral: treball de les habilitats comunicatives mitjançant la llengua (nivell de llenguatge).

A més a més, i com a repte final en aquesta etapa educativa, els mestres proposen exercicis per a l’aprenentatge de l’escriptura en lletra majúscula de pal sec. Aquest tipus de lletra, de modulació vertical i de vòrtexs rectes, és força senzilla de reproduir, de manera que resulta un bon punt de partida per als alumnes en l’àmbit de l’escriptura.

Educació Primària

En aquests cursos, els alumnes ja disposen d’un domini important de la parla i el llenguatge, de manera que es pot treballar més específicament la lectura i l’escriptura, és a dir, la facultat d’interpretar i reproduir textos. En primer lloc, cal endinsar-se en el procés de lectoescriptura, la fase en què els infants van identificant a poc a poc l’expressió oral amb el codi lingüístic escrit (aspecte que ja hauran començat a treballar en la fase final de l’Educació Infantil). I més tard s’avança cap a les regles del sistema alfabètic, amb l’aprenentatge de convencions (normes ortogràfiques, separació de paraules, ús de les majúscules, funció del punt final…) i la interpretació del llenguatge que s’escriu.

Així, en el Cicle Inicial (6-7 anys) els nens i nenes aprenen a escriure en lletra script, amb majúscules i minúscules, ja que resulta més fàcil d’assimilar i reproduir i s’adequa més als temps actuals, en què trobar un text amb lletra lligada tradicional és molt complicat. En el Cicle Mitjà (8-9 anys) es planteja el repte que els alumnes hagin assimilat la seva pròpia lletra i que siguin capaços d’expressar-se en llengua escrita amb una certa fluïdesa. Amb tot, cal posar de manifest que la formació de la lectura i l’escriptura són totalment paral·leles, ja que els alumnes llegeixen i analitzen mentre escriuen, i desxifren el codi escrit per aconseguir verbalitzar el text.


Llengua castellana

L’assignatura d’Educació Física s’imparteix en castellà en tots els cursos i a sisè de Primària, en les classes dedicades a la Història, també es fa servir el castellà com a llengua vehicular. D’aquesta manera, els nens i nenes que tenen el català com a llengua materna, la gran majoria a l’escola, poden adquirir més fluïdesa en la parla del castellà en contextos variats.

Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària

Tot i que el català és la llengua principal d’aprenentatge a l’escola, el castellà s’introdueix ja en aquests cursos, des de l’àmbit oral a fí que els infants aprenguin els sons particulars de la llengua castellana i vagin adquirint vocabulari i la seva estructura lingüística.

Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària

Com amb el català, es consolida l’aprenentatge dels trets particulars de la llengua castellana i s’inicia la lectura i l’escriptura amb els processos pertinents.


Des de Nausica, juntament amb les altres escoles de la Fundació Els Arcs, ens hem compromès fermament amb aquests projectes, ja que la seva metodologia garanteix bons resultats.

Mètode Gabarró

És un recurs visual que ajuda a dominar l’orotgrafia i que complementa l’estudi de la norma, la consulta al diccionari o recursos similars des de 4t de Primària a 1r d’ESO. Aquest mètode millora l’ortografia per mitjà de la memòria visual d’aquelles paraules que escrivim més sovint.