L’aula d’acollida i la immersió lingüística

L’aula d’acollida es dibuixa com a eix vertebrador per afavorir la immersió lingüística  dels alumnes nouvinguts

Les aules d’avui en dia es converteixen en microcosmos de diversitat lingüística, reflectint la riquesa i complexitat del món que ens envolta.

Aquesta variabilitat es converteix en una oportunitat educativa, on la coexistència de diferents llengües enriqueix les experiències dels nens i de les nenes i els converteix en ciutadans del món.

Aula d'acollida

El català llengua vehicular

En aquest context, el català emergeix com a llengua vehicular dins dels centres educatius, actuant com a vincle entre la diversitat lingüística present a les aules.

Aquesta acció educativa no només facilita la comunicació, sinó que també promou la preservació i promoció de la llengua catalana com a part integral de la identitat cultural.

Les aules d’acollida esdevenen un element clau per als estudiants nouvinguts.

Aquestes aules ofereixen un espai segur on l’alumnat està immers en  la llengua catalana fins que adquireix la fluïdesa necessària per participar plenament en les activitats acadèmiques i socials.

Aula d'acollida

La importància d’aquesta immersió lingüística radica en la facilitat perquè els alumnes adquireixin autonomia per comunicar-se amb eficàcia en català, afavorint la seva integració i participació activa en la comunitat educativa.

La tradició i cultura de la llengua catalana esdevenen fonamentals per transmetre una identitat compartida i un sentiment de pertinença.

A les aules, esdevé crucial incorporar activitats que celebren les festes i tradicions catalanes, fomentant així el respecte i l’enteniment mutu entre les persones.

Aquesta transmissió  contribueix no només a la preservació de la identitat catalana, sinó també a la formació d’una ciutadania conscient i respectuosa amb la diversitat cultural.

Aula d'acollida

En resum, les llengües actuen com a elements universals que connecten alumnat de procedències diverses.

La promoció del català com a llengua vehicular, l’atenció emocional i personalitzada que genera l’aula d’acollida i la transmissió de la tradició i cultura catalanes convergeixen cap a una educació que abraça la diversitat on totes les persones tenen cabuda.

Desplaça cap amunt